Careers

Programmer / โปรแกรมเมอร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
- เขียนโปรแกรมต่างๆ พร้อมทั้งตรวจความถูกต้องของโปรแกรม
- พัฒนา และแก้ไขโปรแกรมตาม Requirement ของลูกค้า
- จัดทำเอกสารคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรม
- มีความรู้พื้นฐานการพัฒนาระบบด้วยภาษา PHP, Java, .net, SQL และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรมอย่างใดอย่างหนึ่ง

คุณสมบัติ:
- ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทย์คอมหรือเกี่ยวข้อง
- มีความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
- มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาระบบจะพิจารณาเป็นพิเศษ


Sales / พนักงานขาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท
- วางแผนการขาย ควบคุมและกระตุ้นยอดขาย สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าที่กำหนด
- วางแผนการหาลูกค้ารายใหม่ กำหนดแนวทางการดูแลลูกค้า สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า แนะนำบริการที่มีอยู่ของบริษัท ฯ​ ให้กับลูกค้าใหม่ได้ทราบ
- จัดทำใบเสนอราคาขาย, การวางแผนและการบริการหลังการขายได้
- ประสานงานระหว่างบริษัทและลูกค้า
- ประสานงานภายในเพื่อให้แน่ใจว่าดำเนินการแก้ไขปัญหาในการให้บริการลูกค้า เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- วิเคราห์ข้อมูลการขาย สรุปปัญหา และร่วมนำเสนอแนวทางการพัฒนากลยุทธ์ด้านการขายและการตลาด เพื่อกระตุ้นยอดขาย เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ
- ทำงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:
- เพศชาย / หญิง
- วุฒิปริญาตรี หากมีประสบการณ์ด้านการขายเกี่ยวกับงานด้านโทรคมนาคม จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทักษะในการเจรจาต่อรอง ละเอียด รอบคอบ
- มีใจรักในด้านการขาย และบริการลูกค้า
- มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับ ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม พื้นฐานได้ดี
- สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

รายละเอียดงาน
- วางแผนการขาย ติดต่อหาลูกค้าใหม่ เพื่อเสนอขายสินค้าของบริษัท
- ติดต่อประสานงานระหว่าง ลูกค้าและฝ่ายเทคนิคในบริษัท
- ร่วมเสนอแนวทางในการนำเสนองาน พร้อมดูแลแก้ไขปัญหาให้กับทางบริษัท
- สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท


Engineer Network

คุณสมบัติ:
-เพศชาย / หญิง
- อายุ 25 ปี ขึ้นไป
- Bachelor Degree in Computer Engineer, Computer Science, Telecommunication หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ จะรับพิจารณา เป็นพิเศษ
- มีความรู้เบื้องต้น ทางด้าน network และโทรคมนาคม จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
- มี Cer: CCNA, CCNP, CCIE จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้ด้าน Cisco จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- ทีความรู้เรื่อง Lan, Wan, Security, Installation etc. จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากมีประสบการณ์การดูแลทีม สามารถสมัครในตำแหน่ง Network Shift Lead ได้
- มีความสามารถในการสื่อสาร และสามารถนำเสนอและอธิบายข้อมูลทางด้าน Network ให้กับทางทีมงานขายเข้าใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
- สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

รายละเอียดงาน
- ดูแล support งานในบริษัท
- ติดตั้ง network